Loading ...

Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

 O ιστότοπος «www.microchip.gr» είναι ένα ηλεκτρονικό διαδικτυακό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών το οποίο θα καλείται «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή απλούστερα «ιστότοπος» και το οποίο δημιουργήθηκε και λειτουργεί υπό την επωνυμία της εταιρίας Ε.ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ Ι.Κ.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην πόλη της ΧΑΛΚΙΔΑΣ με τον διακριτικό τίτλο MICROCHIP και εδρεύει στην οδό Κώτσου 3, με Α.Φ.Μ. 800688037 και Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ. Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας είναι info@microchip.gr και η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι 2210 22022.

Ο όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω, θα αφορούν μόνο το ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.microchip.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης», θεωρείται ότι συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που αναλύονται εδώ, χωρίς καμία αμφισβήτηση και εξαίρεση. Εάν κάποιος επισκέπτης χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να μην πραγματοποιήσει την επίσκεψη στον ιστότοπο, καθώς επίσης και να μην πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή ή να κάνει χρήση των υπολοίπων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Όροι χρήσης

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το ανεπιφύλακτο δικαίωμα να διορθώνει και να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης και όλων των συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος, όποια στιγμή το κρίνει αναγκαίο και να αναλαμβάνει αντίστοιχα την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια, την σωστή κατάρτιση και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις συναλλαγές που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ αντίστοιχα δεν φέρει καμία ευθύνη για καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ παραδρομής τις οποίες όμως οφείλει και δικαιούται να διορθώνει μόλις αντιλαμβάνεται την ύπαρξή τους.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται, ούτε έχει την υποχρέωση τυχόν αποζημίωσης για οποιαδήποτε προκύπτουσα βλάβη ή ζημία η οποία θα προέλθει από την ακύρωση παραγγελιών, είτε από τη μη εκτέλεση ή και από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, αλλά και οποιαδήποτε για οποιαδήποτε αιτία.

Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα στοιχεία για την διαθεσιμότητα, χωρίς περαιτέρω ευθύνη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (όλες τις πληροφορίες, τα ονόματα των ειδών –προϊόντων, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ ), σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου στην ακριβή κατάσταση που βρίσκονται.

Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία να αφορά σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή κάποιος τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία /και τη χρήση του διαδικτυακού ηλεκτρονικού καταστήματος και του αντίστοιχου τόπου ακόμη και εάν αφορά  ην παροχή των υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται.

 

Προσωπικά Δεδομένα – Απόρρητο Συναλλαγών

Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των χρηστών του ιστότοπου σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016), καθώς και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει βάσει των κανόνων του παραπάνω νόμου.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ.), εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας και στο αντίστοιχο newsletter, ή ακόμη και  στο καλάθι αγορών.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (διεύθυνση IP), εφόσον επιτραπεί από τους ίδιους, με σκοπό την εύρεση του πλησιέστερου καταστήματος.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών μέσω της χρήσης cookies για την βελτίωση της ιστοσελίδας και της προσαρμογής του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες περιηγούνται σε αυτήν και την καλύτερη εμπειρία τους.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα των που έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα για όλους τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας καθώς και για την εκτέλεση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα.

Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη όλων των του δικαιωμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 12-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας).

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Κατά τα λοιπά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

 

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί  να συναλλάσσεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Πρόθεση της Εταιρείας είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί / επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία, τυχόν ανήλικοι χρήστες του ιστότοπου της Εταιρείας, που πιθανόν παρέχουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα, θεωρούμε ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν κηδεμόνων τους.

 

Πολιτική τιμών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη ανά πάσα χρονική στιγμή το κρίνει αναγκαίο.

 

Επίλυση Διαφορών

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας, όμως θα μας έχετε αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα και δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή συμφωνία, τότε έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση ec.europa.eu/consumers/odr η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (www.synigoroskatanaloti.gr).

 

Newsletter signup

Book an Engineer

Collection Day
Computer / Laptop

Brand

Operating System

First name

Last name

Email address

Contact phone number

Address

City

Special requests

Make an Appointment